TÜREYİŞTEN GÜNÜMÜZE BÜYÜK TÜRK TARİHİ

 

İslamiyet Öncesi Türk Tarihi - Kültür Elçisi

 

Allah’ın Yeryüzündeki Gölgesi Türkler
“Türk Tarihi’ni yazmak için tutulan yolun mantıki ve bilhassa ilmi olması şarttır. Bu münasebetle
Okuyucusu bulunan zat-ı âlilerinize hatırlatırım ki yenidünya ufuklarına açacağınız yeni tarih semasında temkinli olunuz. Bizler sümmettedarik bir eser vücuda getirerek ferdasında nâdim olmaktansa hiçbir eser vücuda getirmemek, aczini itiraf etmek evlâdır. İlim sahasında vesveseli olmak, miskin müesseselerin mezunlarına inanmaktan evlâdır.”
Son cümle ile şimdilerde, alâkadarlarına görülüp mütalâaları alınmak üzere ancak sekiz cilt, bin nüsha basılan “Türeyişten Günümüze Büyük Türk Tarihi “ ismindeki dört bin üç yetmiş altı sahifelik kitap telmih ediliyor.Türkçü Bilgi on Twitter: "Türklerin tarih boyunca kontrol ettiği yerler.  https://t.co/cTZGi7BiaG" / Twitter
Ancak bin nüsha basılan ve bu büyük ansiklopediden anlaşılacağı üzere çok zor şartlarda olarak pek sayılı kimseler tarafından okunacak bir eser.
Şu halde bu kitap, daha doğrusu külliyat, tarihçilerin bazı yayınlar üzerine bina ettikleri eserlerin ilaveli kaydına uygun, “çoğaltılmış bir müsvedde” den başka bir şey değildir. “Türeyişten Günümüze Büyük Türk Tarihi” başlıklı bu eser 2023 Yılı Nisan ayında İstanbul’da basılmış, tarih araştırmacısı Yavuz Selim PINARBAŞI tarafından iktitaf, araştırma ve telif yolları ile yapılmış bir teşebbüstür.
Türk Tarihi meraklılarına ve mevzu ile alâkalı zatların mütalea ve tenkit nazarlarına arz olunmak üzere bin nüsha basılmıştır.                 Türklerin Tarih Boyunca Kullandığı Alfabeler - Evrim Ağacı
Çok dar bir okuyucu kitlesinin okuması için hazırlandığı bilinen bu kalın ciltlerin, hiçbir zaman geniş ölçüde yayılmayışı ve yayınevimizin ısrarla bu bil tamam, matbu halindeki eserin yayılmasını arzulamamıza rağmen, yine okuyucuların teveccühü ile aksi bir teşebbüsün yapıldığı da tespit olunmaktadır. Nitekim eserin basılmasından bir yıl sonra, ikinci baskısına (genişletilmiş) geçilmesi planlanmaktadır.
Bugünlerde bütün mekteplerde tanıtılan, her yaşta Türk Tarihi meraklısı talebenin ve yetişkinin okuması istenen bu kitap, Büyük Türk Tarihi’nin muhtelif bölümlerinden parçalar alınmak ve bunlar yeni bir düzene göre sıralanmak suretiyle meydana getirilmiş olup, esas itibariyle Türk Tarihi’ne ayrı bir bakış açısı teşkil ediyor.
Eserin ana fikri şu cümleler ile belirtilmiştir:
“Bu eserin gayesi asırlarca çok haksız iftiralara uğratılmış, ilk medeniyetlerin kuruluşundaki hizmet ve emekleri inkâr olunmuş Büyük Türk Milletine, tarihi hakikatlere dayanan şerefli mazisini hatırlatmaktadır”.Latince Tercüme – Maltepe Tercüme Bürosu
Bu satırlarımızın arkasına da Atatürk’e izafe edilen şu sözleri eklenmek istedik:
“Ey Türk Milleti! Sen yalnız kahramanlık ve cengâverlikte değil, fikirde ve medeniyette de insanlığın şerefisin. . . . Hâfızasındaki binlerce ve binlerce yılın hâtırasını taşıyan tarih, medeniyet safında lâyık olduğun mevkii sana parmağıyla gösteriyor. Oraya yürü ve yüksel! Bu, senin için hem bir hak, hem de bir vazifedir!” Türeyişten Günümüze Büyük Türk Tarihi adlı kalın 8 cilt işte bu fikrin etrafında şekillenerek meydana getirilmiştir.
Müellif, Yavuz Selim PINARBAŞI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir